KONTAKTY
 • Stížnosti, podněty

  Přijímání stížností

  1. Stížnost může být podána písemně, v elektronické podobě (stiznosti_oznameni_podnety@nudz.cz), prostřednictvím datové schránky nebo ústně.  Elektronicky podaná stížnost musí mít náležitosti písemné stížnosti.

  2. Z podání musí být vždy zřejmé, co je jeho obsahem a čeho s stěžovatel domáhá. Vždy musí obsahovat jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště stěžovatele nebo jinou adresu pro doručování korespondence se stěžovatelem, datum podání stížnosti, proti čemu stížnost směřuje a předmět podání.

  3. Ústní stížnosti přijímá kterýkoli pracovník NUDZ. Pokud tuto stížnost nemůže vyřídit přímo při jejím podání, sepíše se stěžovatelem písemný záznam na příslušný formulář.

  Záznam musí obsahovat: 

  • název oddělení, kde stěžovatel zápis pořídil, jméno pracovníka, který stížnost sepsal (přijal)
  • jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště stěžovatele, nebo jiná adresa pro doručování korespondence se stěžovatelem
  • datum podání stížnosti
  • proti čemu stížnost směřuje a předmět podání
  • podpis stěžovatele a pracovníka, který stížnost přijal

  Stěžovatel obdrží kopii záznamu o stížnosti, její převzetí stvrdí podpisem. Bez sepsání záznamu nebude stížnost šetřena. 

  4. Anonymními stížnostmi se NUDZ nezabývá.

  5. Telefonické stížnosti se nepřijímají.

   

  Postup pro šetření stížností

  1. Pracovník pověřený vyřízením stížnosti posoudí, zda stížnost podává oprávněná osoba a zda stížnost náleží do působnosti NUDZ.

  2. V případě, že stížnost nepodává oprávněná osoba, je stěžovatel vyrozuměn a současně je požádán o zajištění a doložení souhlasu oprávněné osoby s šetřením stížnosti.

  3. Stížnosti, které nenáleží do působnosti NUDZ, jsou ve lhůtě to pěti dnů ode dne jejich obdržení postoupeny příslušnému správnímu orgánu. O postoupení stížnosti je stěžovatel písemně informován. 

  4. Při prošetřování stížnosti a zpracování odpovědi stěžovateli zaměstnance odpovědný za její prošetření vždy dodržuje zákonnou lhůtu pro odeslání odpovědi stěžovateli.

   

  Lhůty

  1. Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti.

  2. Písemná zpráva stěžovateli musí být odeslána do 30 dnů od doručení. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty je stěžovatel vyrozuměn.

   

  Prošetření opakovaných stížností

  V případě, že stěžovatel nesouhlasí s výsledkem šetření stížnosti a zašle do NUDZ svůj nesouhlas s výsledkem šetření stížnosti a nejsou-li zde shledány nové skutečnosti pro opakované šetření stížnosti, je stěžovateli tako skutečnost písemně sdělena.

   
EU